Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Bloem NIBIG

Artikel 1: Wat zijn onze algemene definities?

In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende termen:

 1. Wij, onze, het NIBIG: NIBIG, statutair gevestigd te Zwolle, KVK-nr. 87383365. Het NIBIG (handelsnaam van NIBIG) omvat het geheel van het NIBIG;
 2. Overeenkomst: elke vorm van samenwerking tussen u en ons, te weten abonnement dat u afneemt bij ons, offerte van ons aan u, opdrachtbevestiging van ons aan u en overeenkomst tussen u en het NIBIG;
 3. U, uw: degene die de overeenkomst bij ons afneemt.

Artikel 2: Wat zijn onze basisafspraken? 

 1. De basisafspraken worden vastgelegd in de overeenkomst tussen u en het NIBIG of beschreven op de website als het een abonnement betreft;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en het NIBIG. Eventuele afwijkingen leggen we altijd schriftelijk vast en worden door beide partijen ondertekend. Als we dat niet doen gelden de algemene voorwaarden ongewijzigd;
 3. Eventuele (algemene) voorwaarden van u zijn nooit van toepassing op de met ons gesloten overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen ons is overeengekomen. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Wij vervangen na overleg met u de nietige/vernietigde bepalingen door bepalingen die daarbij zoveel mogelijk aansluiten maar wel rechtsgeldig zijn;
 4. Als wij bij uitzondering afwijken van deze, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Wanneer gelden de Algemene Voorwaarden tussen u en NIBIG? En hoe lang? 

 1. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke afspraak. Deze algemene voorwaarden en de bijbehorende productvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met het NIBIG worden aangegaan;
 2. Prijzen in de overeenkomst zijn exclusief BTW en andere heffingen namens de overheid, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, etc., tenzij anders aangegeven;
 3. U kunt ons niet aan onze overeenkomst houden als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offertes, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten;
 4. Als u wijzigingen aanbrengt in de overeenkomst zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij wij schriftelijk anders aangeven;
 5. Als u opdracht geeft voor een gedeelte van een samengestelde prijsopgave, volgt er een nieuwe prijsopgave voor dat gedeelte van de opdracht;
 6. Als u ons in de toekomst een opdracht verstrekt dan gelden niet automatisch eerder uitgebrachte offertes;
 7. Onze informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op onze website is zo nauwkeurig mogelijk, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen 

 1. Wij voeren de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de kundigheid die u redelijkerwijs van ons mag verwachten. U bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van een bepaald gewenst resultaat, wij zijn daarvoor niet aansprakelijk;
 2. U bent altijd en in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de gevraagde/verplichte gegevens. 
 3. Wij mogen bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden en sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2[1] en 7:409 [2]BW uitdrukkelijk uit;
 4. Als wij (of door ons ingeschakelde derden) bij u op locatie werkzaamheden verrichten, zorgt u voor uw rekening voor de (in redelijkheid) door ons gewenste faciliteiten, ruimte en gereedschappen en zorgt u ervoor dat aan de Arbo-normen en eventuele overige toepasselijke wet- en regelgeving wordt voldaan;
 5. Kosten die bij het opstellen van een eventuele begroting niet zijn te overzien of meegenomen, worden pro memorie opgenomen. U krijgt de werkelijke kosten achteraf doorberekend op basis van nacalculatie;
 6. U verstrekt ons (zowel gevraagd als ongevraagd) alle gegevens, en wijzigingen hierin, die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk. Anders mogen we de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan u in rekening brengen;
 7. Wij zorgen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 8. U garandeert dat informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera die u aan ons verstrekt vrij zijn van virussen en defecten;
 9. U zorgt ervoor dat alle benodigde middelen en voorzieningen tijdig en naar behoren functioneren. Anders mogen we de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening brengen;
 10. U verstrekt ons juiste, volledige en betrouwbare gegevens, middelen en voorzieningen. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voortkomt uit door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 11. U informeert ons direct bij wijzigingen in de verstrekte gegevens en dergelijke, of andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

Artikel 5:  Congres

 1. Aanmelding voor het Congres Integrale Zorg vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier dat via het kaartverkoopsysteem is verzonden en is ontvangen door de organisatie. De organisatie bevestigt  de aanmelding per e-mail.
 2. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u een digitale factuur. Betaling heeft dan al plaats gevonden via iDeal.
 3. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan u ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
 4. De bezoeker is niet gerechtigd de aanmelding te annuleren. U kunt wel kosteloos iemand als vervanger doorgeven. Uiterlijk 1 week voor het congres informeert u de organisatie hierover per e-mail.
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, het event of een deel van het event geen doorgang te laten vinden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Reeds betaalde deelnamekosten worden geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Mocht het event op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet mogelijk om declarabele uren en reiskosten in rekening te brengen bij de organisatie.

Artikel 6:  Aanmelden, activeren abonnementen

 1. Uw abonnement is pas actief als u de voor aanmelding noodzakelijke stappen, zoals beschreven op onze website, heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding door ons is geaccepteerd.  Als de door u ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, verzoeken wij u na 1 maand via email om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen;
 2. Wij mogen te allen tijde een aanmelding zonder opgave van redenen weigeren;
 3. Afhankelijk van de abonnementen die u van ons afneemt, geven wij uw account functionaliteiten.
 4. U bent in alle gevallen zelf aansprakelijk voor het juist aanleveren van alle gevraagde gegevens en het zelf regelen en controleren op juistheid van alle gevraagde gegevens. Dit geldt ook voor zaken die via het NIBIG zijn afgesloten zoals VOG aanvragen, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het NIBIG ondersteunt hierin maar de verantwoordelijkheid ligt bij u zelf;
 5. Als u zich bij het NIBIG inschrijft gaat u er mee akkoord dat  het NIBIG voor onderzoek en samenwerking gegevens uitwisselt met de overheid, zorgverzekeraars, Vektis, Infolijn AG, Platform IG, Balens Verzekeringen en FLICZ.

Artikel 7: Wanneer en hoe wijzigt de overeenkomst?

 1. Als u een tussentijdse wijziging van de overeenkomst wenst, gaan we daarover in overleg. Mogelijk meerwerk wordt doorberekend;
 2. Als we tijdens de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden moeten wijzigen of aanvullen om de opdracht goed te kunnen uitvoeren dan passen we na overleg de overeenkomst aan;
 3. Een eventuele wijziging als bedoeld in lid 2 kan betekenen dat wij later opleveren.  Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft u geen recht op schadevergoeding of vergoeding van eventuele kosten;
 4. Over eventuele financiële en/of kwalitatieve consequenties lichten wij u zo spoedig mogelijk en vooraf in. U betaalt meerkosten ook indien een vast tarief is overeengekomen.

Artikel 8: Hoe lang loopt het contract? En wat is de uitvoeringstermijn?

 1. Wij gaan de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd of stilzwijgende verlenging, tenzij we dat anders schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Als we een termijn afspreken om bepaalde werkzaamheden te voltooien is dit nooit een fatale termijn;
 3. U kunt de overeenkomst niet ontbinden als uitvoering van de overeenkomst vertraagd is. U kunt dit wel doen als wij ook de nieuwe schriftelijk aangegeven leveringstermijn niet behalen;
 4. Als wij voor de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden goedkeuring vragen, reageert u binnen 14 dagen. Reageert u niet dan beschouwen we dit als instemming en baseren we de overige alsnog uit te voeren werkzaamheden hierop. Dit kan leiden tot vertraging van de opleverdatum. Als u na deze 14 dagen alsnog geen goedkeuring geeft en/of wijzigingen voorstelt dan zien we dat als meerwerk en verrekenen we dit apart;
 5. Wij leveren diensten en daarbij behorende goederen af. Bij elektronisch databeheer beschouwen wij ze als geleverd zodra u toegang heeft tot de diensten.

Artikel 9: Hoe werkt het als u de overeenkomst opzegt?

 1. U kunt de overeenkomst beëindigen voor door schriftelijk op te zeggen, u heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand;
 2. Als een van ons de overeenkomst ontbindt mogen wij de vorderingen die wij op u hebben direct opeisen;
 3. Als u een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzegt en deze opzegging is niet door ons toedoen, hebben wij recht op schadevergoeding.

Artikel 10: Hoe werkt het als wij de overeenkomst opzeggen?

 1. Als we de overeenkomst hebben gesloten en daarna blijkt dat u waarschijnlijk slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk uw verplichtingen uit de overeenkomst gaat nakomen mogen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, wij hebben dan recht op schadevergoeding overeenkomstig de misgelopen inkomsten;
 2. Als u geen of onvoldoende zekerheid stelt (zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling), terwijl we dat hebben afgesproken mogen wij onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden;
 3. Als wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten behouden we wel onze aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er veranderingen zijn in de omstandigheden aan uw kant waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet redelijk is; te denken valt aan liquidatie van uw onderneming, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement van u, van beslaglegging op uw vermogen, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kunt beschikken;
 5. Als wij de overeenkomst ontbinden of onze verplichtingen jegens u opschorten vanwege bovenstaande redenen heeft u geen recht op schadevergoeding;
 6. Als wij de overeenkomst ontbinden, dragen we de nog te verrichten werkzaamheden in overleg met u over aan derden. Wij factureren deze kosten aan u door. Wij brengen u zo veel mogelijk vooraf op de hoogte van de omvang van deze kosten;

Artikel 11: Wat doet u als u zich bedenkt?

 1. U ontbindt de getekende overeenkomst schriftelijk;
 2. Als u binnen 7 dagen na het afsluiten van de overeenkomst ontbindt, doch minimaal 30 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, brengen wij u alleen de eventueel gemaakte kosten in rekening;
 3. Als u annuleert tussen 0 en 30 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, betaalt u het volledige bedrag van de overeenkomst;
 4. Als u annuleert meer dan 30 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, betaalt u 25% annuleringskosten;
 5. Als u een geplaatste order of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan brengen wij alle gemaakte kosten die we hebben gemaakt met betrekking tot deze order in rekening, inclusief de voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte en gereserveerde arbeidstijd;
 6. Als wij de overeenkomst annuleren op grond van overmacht brengen we alleen de kosten die we maakten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst in mindering.

Artikel 12: Wat gaat u betalen?

 1. U betaalt wat we hebben afgesproken in de overeenkomst.

Artikel 13: Wanneer mogen wij tussentijds het tarief veranderen?

 1. Als de opdracht anders wordt dan we in de overeenkomst hebben afgesproken dan overleggen we over aanpassing van het tarief;
 2. Wij mogen ook prijsstijgingen doorberekenen als tussen het moment van aanbieding en het moment van uitvoering van de overeenkomst de tarieven van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen;
 3. U krijgt over een tariefswijziging vooraf schriftelijk bericht, we vermelden dan de omvang van de wijziging en de datum waarop de verhoging ingaat. U kunt op basis hiervan de overeenkomst ontbinden op de datum van beëindiging van de lopende overeenkomst. Jaarlijkse prijsindexatie wordt niet gezien als een tariefsverhoging waarover u tevoren schriftelijk wordt geïnformeerd.

Artikel 14: Hoe betaalt u?

 1. Afhankelijk van de overeenkomst betaalt u via iDeal, door middel van een automatische incasso of nadat u een factuur heeft ontvangen;
 2. Een automatische incasso wordt steeds vooraf geïnd;
 3. Als u een factuur van ons ontvangt betaalt u binnen 14 dagen, tenzij we hierover schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt;
 4. U betaalt de factuur zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door ons aangegeven bankrekening;
 5. Als u vragen heeft over de factuur of als u het niet eens bent met de factuur voldoet u wel aan uw betalingsverplichtingen;
 6. Wij mogen tussentijds declareren als de looptijd van een overeenkomst langer is dan 1 maand;
 7. U mag de betaling niet opschorten of bedragen verrekenen, tenzij schriftelijk overeengekomen;

Artikel 15: Wanneer wordt u eigenaar van door ons geleverde zaken?

 1. Zodra u, volgens ons, aan alle verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan worden de door ons geleverde zaken, zoals bijvoorbeeld (elektronische) bestanden uw eigendom;
 2. U mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden of bezwaren;
 3. U brengt ons zo snel mogelijk op de hoogte als derden beslag leggen of aanspraak willen maken op door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken;
 4. U verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en u geeft de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ons ter inzage;
 5. U gebruikt de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken nooit als betaalmiddel, u verkoopt ze alleen door in het kader van een normale bedrijfsuitoefening;
 6. U geeft per direct onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ons of door ons aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich bevinden en om die zaken mee terug te nemen indien u zich niet aan uw verplichtingen houdt. 

Artikel 16: Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

 1. Als u niet op tijd betaalt, dan bent u automatisch in verzuim. U betaalt vanaf dat moment wettelijke handelsrente over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend. Ook betaalt u de volledige door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten van ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- excl. BTW;
 2. Als u niet op tijd het volledige bedrag betaalt mogen wij onze werkzaamheden opschorten nadat wij u dit hebben laten weten. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat;
 3. Wij mogen u een voorschot in rekening brengen en wachten met de uitvoering van onze werkzaamheden totdat u de voorschotfactuur heeft betaald;
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van uw betaling zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar;
 5. Wij mogen door u gedane betalingen verrekenen; in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Als u een andere volgorde van betaling wenst mogen wij een betalingsaanbod weigeren zonder daardoor in verzuim te zijn. Ook kunnen we aflossing van de hoofdsom weigeren als u de opengevallen en lopende rente en kosten niet betaalt;
 6. U betaalt ook rente over de gemaakte incassokosten;
 7. Als u onze incasso storneert brengen wij € 35,- excl. BTW administratiekosten in rekening.

Artikel 17: Hoe gaat u om met klachten?

 1. Als u niet tevreden bent laat u ons dit zo snel mogelijk weten. Als het software betreft laat het dan binnen 5 werkdagen na oplevering of binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk weten (u toont dan aan dat u het niet eerder kon ontdekken). De tekortkoming meldt u zo gedetailleerd mogelijk en schriftelijk;
 2. U ontvangt binnen 10 werkdagen reactie van ons;
 3. Uw betalingsverplichtingen blijven in geval van een klacht van kracht tenzij wij u schriftelijk hebben laten weten dat uw klacht gegrond is en u de betaling (deels) kunt opschorten;
 4. Als uw klacht gegrond is, verrichten wij de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor u aantoonbaar zinloos is geworden. U laat ons dit dan schriftelijk weten;
 5. Als wij de overeengekomen werkzaamheden niet meer gaan uitvoeren dan betalen wij een gedeelte van het reeds betaalde tarief terug zonder de opdracht verder uit te voeren, een en ander door ons te bepalen;
 6. U heeft geen rechten als u een tekortkoming te laat meldt.

Artikel 18: Wanneer vervallen uw rechten?

 1. Uw rechten vervallen als u niet tijdig aan uw verplichtingen voldoet.

Artikel 19: Wanneer geven wij zaken aan elkaar terug?

 1. Als wij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken aan u ter beschikking hebben gesteld retourneert u deze op ons eerste verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig;
 2. U betaalt ons schadevergoeding en kosten, waaronder de kosten van vervanging, als u zich niet houdt aan bovenstaande afspraak;
 3. Als wij de overeenkomst ontbinden leveren wij een digitaal document met eventuele klantgegevens. Wij vernietigen vervolgens deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 20: Wanneer kunt u ons aansprakelijk stellen en wanneer niet?

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk als het in deze algemene voorwaarden staat beschreven;
 2. Wij hebben enkel een inspanningsverplichting, maar geven geen garantie op de resultaten van de overeenkomst;
 3. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 4. Wij zij hoogstens aansprakelijk voor directe schade. Dit zijn de kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen of onze gebrekkige prestatie te corrigeren. U heeft ons eerst de mogelijkheid gegeven deze schade te herstellen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen. U toont aan dat deze kosten zijn gemaakt om verdere directe schade te beperken en dat wij voor deze schade verantwoordelijk zijn;
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van uw eigendommen, waaronder ook gegevensbestanden;
 6. Wij mogen uw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan te maken en u helpt ons daarbij;
 7. Als wij aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering;  
 8. Als de schade niet wordt gedekt door de verzekering of de verzekeraar keert niet uit dan is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 9. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door u verstrekte materialen of gegevens, die wij bij uitvoering van de overeenkomst gebruiken;
 10. U houdt ons nooit aansprakelijk voor schade van derden die te maken heeft met de door ons uitgevoerde opdracht, tenzij wij volgens deze algemene voorwaarden wel aansprakelijk kunnen worden gehouden;
 11. U stelt ons schadeloos als wij door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is aan die derden door de door ons uitgevoerde opdracht.

Artikel 21: Wanneer gaat risico over van ons op u?

 1. Zodra wij de zaken conform de overeenkomst aan u leveren, ook als dit onder eigendomsvoorbehoud is, gaat risico van verlies of beschadiging van deze zaken op u of een door u aangewezen derde over.

Artikel 22: Wanneer spreken we van overmacht en hoe gaan we ermee om?

 1. In deze algemene voorwaarden verstaan we onder overmacht alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed hebben en die ervoor zorgen dat wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen;
 2. Wij hoeven onze verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die daardoor bij u ontstaat;
 3. Wij mogen ons ook beroepen op overmacht als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verplichtingen hadden moeten nakomen;
 4. We mogen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten zolang de overmacht duurt. Als het langer duurt dan twee maanden mogen we beiden de overeenkomst ontbinden, zonder elkaar schadevergoeding te betalen;
 5. Als wij al een gedeelte van onze verplichtingen zijn nagekomen of kunnen nakomen op het moment dat overmacht zich voordoet dan mogen wij dat gedeelte, als het zelfstandige waarde heeft, separaat declareren. U behandelt deze declaratie alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 23: Wanneer zijn we verplicht tot geheimhouding en wanneer niet?

 1. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door u of ons is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. We zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij van elkaar krijgen in verband met onze opdracht;
 3. Als wij van de wet of een bevoegde rechter, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie moeten verstrekken aan aangewezen derden en wij ons niet kunnen beroepen op het recht van verschoning, dan hoeven wij u geen schadevergoeding te betalen of schadeloos te stellen en mag u de overeenkomst niet ontbinden als er hierdoor schade is ontstaan.

Artikel 24: Wat spreken we af op gebied van intellectuele eigendom en auteursrechten?

 1. Wij behouden de rechten en bevoegdheden waar we recht op hebben op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, merkrechten, tekeningen- en modelrechten, databankrechten, octrooirechten, etc.;
 2. Alle door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om door u te  worden gebruikt en mogen niet door u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht;
 3. Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover we hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken;
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ons geleverde resultaten van onze werkzaamheden berusten bij ons, tenzij we anders en schriftelijk zijn overeengekomen;
 5. U mag de resultaten van de in dit artikel bedoelde geleverde werkzaamheden  gebruiken voor het doel en in de omvang zoals ons dat concreet voor ogen stond bij het sluiten van de overeenkomst;
 6. U mag de resultaten van de werkzaamheden pas gebruiken als u aan al uw betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan;
 7. Eventuele broncodes van websites en ontwikkelde applicaties blijven ons eigendom. U mag na beëindiging van de samenwerking niet langer gebruik maken van door ons ontwikkelde broncodes en applicaties. Wij bezorgen u een elektronische lijst met al uw gegevens uit de database, zodra u alle openstaande facturen heeft voldaan. Wij verwijderen deze gegevens hierna permanent. U bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers;
 8. Als u de bepalingen die in dit artikel staan overtreedt, dan mogen wij direct een boete opeisen van € 1.000,- excl. BTW per overtreding en € 100,- excl. BTW per dag dat de overtreding voortduurt;
 9. Wij mogen onze naam vermelden op de door ons geleverde ontwerpen en resultaten, zoveel als mogelijk op een gebruikelijke wijze, tenzij we hier andere, schriftelijke, afspraken over maken;
 10. Wij mogen de door ons geleverde ontwerpen en resultaten gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, tenzij we hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt;
 11. Wij mogen technische maatregelen nemen ter bescherming van onze rechten.

Artikel 25: Wat te doen als u personeel wilt overnemen?

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan neemt u geen medewerkers van ons of van derden (direct of indirect) die aan de opdracht hebben gewerkt over, tenzij we dit hebben overlegd en hiermee schriftelijk akkoord zijn.

Artikel 26: Welk recht geldt voor deze overeenkomst?

 1. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd.

Artikel 27: Wat is de vindplaats van deze voorwaarden?

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle;
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.


[1] Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

[2] Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.