Solidariteitsfonds Wkkgz

Wat is het Solidariteitsfonds Wkkgz?

Sinds 1 januari 2017 is voor alternatieve zorgaanbieders de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) van kracht. Deze wet stelt o.m. eisen aan een objectieve klachtenbehandeling van een cliënt versus de zorgaanbieder. Het eerste doel van die klachtenbehandeling is herstel van de relatie tussen hen beiden.

De Wkkgz is daarnaast, maar niet minder belangrijk, ook een wet die de kwaliteitszorg door de “alternatieve zorgaanbieders” wil bevorderen.

Middels een abonnement bij het NIBIG is de therapeut verzekerd van een kwalitatief goede dienstverlening en de ondersteuning bij klachtenbehandeling via het Solidariteitsfonds Wkkgz.

De Wkkgz-registratie bij het NIBIG loopt via de stichting Solidariteitsfonds Wkkgz. Dit fonds is bedoeld om onvoorziene kosten op te vangen als een klacht uitmondt in een geschil. Deze constructie beschermt de therapeut tegen calamiteiten.

De NIBIG Wkkgz-registratie houdt het volgende in:

  • De therapeut ontvangt alle relevantie informatie over de Wkkgz.
  • De therapeut is geregistreerd bij een onafhankelijke en erkende geschilleninstantie.
  • Als zijn cliënt een klacht indient, krijgt de therapeut begeleiding door een klachtenfunctionaris.
  • Als de klacht juridische gevolgen heeft, ontvangt de therapeut juridische bijstand. Als een klacht uitmondt in een geschil, behandelt deze instantie het geschil.
  • Als de behandeling van een klacht of geschil leidt tot veroordeling van het betalen van de proces- of andere kosten, betaalt het fonds die namens de therapeut.

Het doel van het Solidariteitsfonds Wkkgz is:

  • Het vormen van een financiële buffer waaruit de stichting de kosten van zittingen van de geschillencommissie kan voldoen als geen van beide partijen in het geschil daartoe kan worden veroordeeld of wordt veroordeeld.
  • Het verkrijgen van helderheid over de Wkkgz en alles wat daarmee samenhangt en daarover te communiceren met alle belanghebbenden.

Download de Flyer Solidariteitsfonds Wkkgz voor meer informatie.