Klachten reglement

Waarom een nieuwe wet?

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per
1 januari 2016 vormde aanleiding tot het opstellen van deze klachtenregeling van het NIBIG.

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders – dat zijn zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners – hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De Wkkgz heeft als belangrijkste doel het vergroten van de kwaliteit van de zorg door meer openheid en door te leren van klachten. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. De Wkkgz omvat daardoor zowel de reguliere zorg als bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht.

De NIBIG Wkkgz-registratie houdt het volgende in:

  • De therapeut ontvangt alle relevantie informatie over de Wkkgz.
  • De therapeut is geregistreerd bij een onafhankelijke en erkende geschilleninstantie.
  • Als zijn cliënt eklacht indient, krijgt de therapeut begeleiding door een klachtenfunctionaris.
  • Als de klacht juridische gevolgen heeft, ontvangt de therapeut juridische bijstand. Als een klacht uitmondt in een geschil, behandelt deze instantie het geschil.
  • Als de behandeling van een klacht of geschil leidt tot veroordeling van het betalen van de proces- of andere kosten, betaalt het fonds die namens de therapeut.

Waarom een klachtenregeling van het NIBIG?

Voor de afhandeling van klachten en geschillen verwijst het NIBIG de therapeuten met Wkkgz-registratie door naar de klachtenfunctionaris.

Als er sprake is van een klacht, is het zaak om binnen zes weken zo adequaat mogelijk naar een oplossing te zoeken voor het aldus gesignaleerde probleem. Deze termijn kan zo nodig met vier weken verlengd worden.

De cliënt heeft in dat verband recht op kosteloze advisering, voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kunnen zowel de cliënt als de therapeut terecht voor bemiddeling bij het vinden van een mogelijke oplossing. Als het niet mogelijk is om er samen uit te komen dan staat het zowel de cliënt als de therapeut vrij om de klacht aan te merken als een geschil.

Op basis van de Wkkgz dient een geschil te worden voorgelegd aan een door de Minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie.