Wkkgz

Wat is de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Maar vanuit welke gedachte is de Wkkgz ontstaan wat houdt deze nieuwe wet eigenlijk in?

Doel van de wet

Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. De overheid vindt dat klachten over een zorgverlener beter én sneller aangepakt moeten worden. Bovendien wordt door deze nieuwe wet de drempel verlaagd voor een patiënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.

Belangrijke punten die in de Wkkgz staan:

 • Het recht van de patiënt op informatie over de prestaties van zorgaanbieders
 • De verplichting van zorgaanbieders om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken
 • Verplichte melding van medische missers aan de patiënt

Voor alle zorgaanbieders is er iets veranderd, zo ben je als ZZP’er per januari 2017 verplicht om:

 • Een klachtenregeling in te stellen
 • Aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie
 • Een klachtenfunctionaris in te schakelen

Klachtenfunctionaris

Cliënten moeten met hun klachten terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris die advies geeft, helpt met het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing. De achterliggende gedachte van deze wet is om problemen te verhelpen zonder dat daar een geschillencommissie of tuchtcollege aan te pas hoeft te komen.

Belangrijk om te weten: als zorgaanbieder heb je zes weken de tijd om een klacht af te handelen.

Geschilleninstantie

Mocht hierdoor voor het probleem geen oplossing gevonden zijn, dan is er dankzij de nieuwe wet de mogelijkheid voor de cliënt om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Deze beoordeelt of de klacht wel of niet gegrond is en doet binnen zes maanden een uitspraak welke bindend is. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen van tot wel 25.000 euro.

Als ZZP’er moet je vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Wkkgz is een soort update van twee verouderde wetten. Namelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De WKCZ komt uit 1995 en sloot niet meer aan op de wensen en behoeften van cliënten. Veel patiënten vonden namelijk dat de afhandeling van klachten onder de vlag van de WKCZ te lang duurde. Ook gaven ze aan dat de klachtencommissies vaak partijdig waren.

Voor wie is de Wkkgz?

Wilt u weten of u onder de Wkkgz valt? Download dan deze brochure van het ministerie.

Waarom een nieuwe wet?

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per
1 januari 2016 vormde aanleiding tot het opstellen van deze klachtenregeling van het NIBIG.

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders – dat zijn zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners – hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De Wkkgz heeft als belangrijkste doel het vergroten van de kwaliteit van de zorg door meer openheid en door te leren van klachten. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. De Wkkgz omvat daardoor zowel de reguliere zorg als bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht.

De NIBIG Wkkgz-registratie houdt het volgende in:

 • De therapeut ontvangt alle relevantie informatie over de Wkkgz.
 • De therapeut is geregistreerd bij een onafhankelijke en erkende geschilleninstantie.
 • Als zijn cliënt eklacht indient, krijgt de therapeut begeleiding door een klachtenfunctionaris.
 • Als de klacht juridische gevolgen heeft, ontvangt de therapeut juridische bijstand. Als een klacht uitmondt in een geschil, behandelt deze instantie het geschil.
 • Als de behandeling van een klacht of geschil leidt tot veroordeling van het betalen van de proces- of andere kosten, betaalt het fonds die namens de therapeut.

Waarom een klachtenregeling van het NIBIG?

Voor de afhandeling van klachten en geschillen verwijst het NIBIG de therapeuten met Wkkgz-registratie door naar de klachtenfunctionaris.

Als er sprake is van een klacht, is het zaak om binnen zes weken zo adequaat mogelijk naar een oplossing te zoeken voor het aldus gesignaleerde probleem. Deze termijn kan zo nodig met vier weken verlengd worden.

De cliënt heeft in dat verband recht op kosteloze advisering, voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kunnen zowel de cliënt als de therapeut terecht voor bemiddeling bij het vinden van een mogelijke oplossing. Als het niet mogelijk is om er samen uit te komen dan staat het zowel de cliënt als de therapeut vrij om de klacht aan te merken als een geschil.

Op basis van de Wkkgz dient een geschil te worden voorgelegd aan een door de Minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie.