Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Rechtsvorm

Het NIBIG is een LLP en is opgericht naar Engels recht en statutair gevestigd in Engeland. Hierop is dan ook het Engelse recht van toepassing.

Het NIBIG is een onderneming die uitsluitend opereert in Nederland met alleen Nederlandse afnemers/opdrachtgevers.
Dit betreft een uitsluitend binnenlandse aangelegenheid.

Op overeenkomsten die het NIBIG aangaat met deze afnemers/opdrachtgevers is het overeenkomstenrecht van toepassing.

Daarom heeft het NIBIG gekozen voor het rechtsgebied dat van toepassing is, namelijk het Nederlands recht.

In het internationale privaatrecht zijn regels opgesteld om te bepalen welke regels van welk land van toepassing zijn.
In de specifieke situatie van het NIBIG gaat het om een zuivere binnenlandse situatie en is het Nederland recht van toepassing.

Vertrouwelijke informatie

 1. Het NIBIG verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij binnen de kaders van de overeenkomst met de therapeut heeft verkregen en waarvan het weet dan wel redelijkerwijs kan vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
 2. Het NIBIG omvat het personeel en personen die onder supervisie van het personeel werkzaamheden voor het NIBIG uitvoeren.
 3. De therapeut draagt er zorg voor dat de voor de registratie relevante gegevens juist en volledig zijn. De therapeut dient wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk aan te passen in het persoonlijk account. De therapeut vrijwaart het NIBIG van de gevolgen die voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. Het NIBIG kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van gegevens.
 4. Het NIBIG registreert de door de therapeut verstrekte gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten.
  2. Het informeren van de therapeut over ontwikkelingen ten aanzien van de huidige en mogelijk nieuwe dienstverlening.

Zichtbaarheid en vindbaarheid via www.nibig.nl

U bent als NIBIG-therapeut vindbaar op de NIBIG website. Uw praktijkadres (en als u het basispakket afneemt uw opleiding en ervaring) zijn na een zoekopdracht op de website van het NIBIG te zien.

Aanmelding

Als een beroepsorganisatie u aangemeld heeft bij het NIBIG en u stelt geen prijs op deze relatie, heeft u 30 dagen de gelegenheid om de aanmelding via uw beroepsorganisatie te annuleren.

Opzegtermijn

 1. Uw registratie bij het NIBIG is geldig tot 1 januari van het volgende kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij u die vóór 1 december bij uw beroepsorganisatie of therapeutenadministratie heeft opgezegd.
 2. Indien u zich heeft aangemeld na 1 juli 2018 dan loopt uw registratie voor de duur van één jaar vanaf datum van inschrijving. U heeft dan 1 maand opzegtermijn.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de registratie krijgt u geen restitutie van reeds betaalde bijdragen en bent u verplicht om, als u dat nog niet gedaan heeft, uw jaarbijdrage te voldoen.
 4. Na beëindiging van uw registratie stopt de zichtbaarheid van uw gegevens op nibig.nl en kunnen zorgverzekeraars besluiten uw behandelingen niet meer te vergoeden.
 5. U kunt pas aangeven dat u uw registratie wit beëindigen als u uw betalingsverplichtingen aan het NIBIG voor het huidige jaar heeft voldaan.

Betalingen

 1. Bij een nieuwe aanmelding vindt de betaling plaats via iDEAL.
 2. Bij verlenging van uw registratie ontvangt via een verlengingsmail een betalingslink voor de iDEAL-betaling. U ontvangt gelijktijdig een factuur.
 3. Heeft u na 14 dagen niet betaald een 1e  herinnering verzonden.
 4. De 2e herinnering vindt plaats 14 dagen na de 1e herinnering. Als u 10 werkdagen na het versturen van deze laatste herinnering uw factuur nog niet heeft voldaan, schorten wij uw registratie op tot u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien van toepassing melden wij uw opschorting aan de beroepsorganisatie, Vektis en de zorgverzekeraars.
 5. De invordering wordt uit handen gegeven aan een incassobureau.