Het Gelaagd Register

Wat is het Gelaagd Register?

Het Gelaagd Register geeft uw therapeuten die bij het NIBIG geregistreerd zijn, de mogelijkheid om zich te profileren met zijn of haar specifieke vaardigheden. Het Gelaagd Register maakt inzichtelijk welke behandelvormen de therapeut uitoefent en op welk opleidingsniveau hij of zij dat doet. Daarnaast is bekend hoeveel werkervaring de therapeut op dat gebied heeft.

Aan de hand van opleiding, ervaring en cliëntbeleving (in ontwikkeling) krijgt de therapeut een plaats in het Gelaagd Register. Deze elementen zijn alleen zichtbaar en te gebruiken voor therapeuten die zijn aangesloten bij beroepsorganisaties gelieerd aan het NIBIG en bij therapeuten die zelf de dienst ‘Gelaagd Register’ afnemen.

De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij het Gelaagd Register accepteren als bronregister voor Vektis. De Vektis-indeling maakt gebruik van clusters. Het NIBIG werkt ook met de Vektis-indeling.

Stichting Gelaagd Register

De Stichting NIBIG Gelaagd Register stelt de kwaliteitseisen vast. In deze stichting zijn alle beroepsorganisaties vertegenwoordigd die gebruik maken van het Gelaagd Register. Gezamenlijk besluiten zij over de basiseisen om in het Gelaagd Register opgenomen te worden en de vervolgcriteria. De besluiten binnen de stichting worden uitgevoerd door het NIBIG. Op deze wijze wordt de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid over de professionele kwaliteit uitgevoerd door de professionals zelf.

De stichting legt deze competentie-eisen vast in het NIBIG-systeem. Door de therapeuten (per behandelvorm) aan deze eisen te toetsen, wordt op een eenduidige, heldere en transparante manier duidelijk aan welke eisen de therapeut al of niet voldoet.

Plaatsing in het Gelaagd Register

Opleidingsniveau

Het Gelaagd Register kent zeven lagen waarbij het aantal EC-punten bepalend is voor de laag waarin de therapeut terecht komt. Per behandelvorm is er een Gelaagd Register.

Het Gelaagd Register wordt bij elke behandelvorm apart weergegeven onder het tabblad ‘behandelvormen’ in het persoonlijke account van de therapeut in NIBIG-TRICS.

Werkervaring

Een tweede factor van het Gelaagd Register omvat de werkervaring. Deze kent ook zeven lagen. Onder werkervaring vallen zowel docent- als cliëntcontacturen. De werkervaring binnen een cluster wordt over de afgelopen zeven jaar berekend en resulteert in indeling in een werkervaringslaag.

De uren kunnen automatisch gehaald worden uit de Praktijkbeheermodule in NIBIG-TRICS, als de therapeut hier gebruik van maakt. Gebruikt hij of zij een ander systeem voor de praktijkadministratie, dan kan deze jaarlijks (per behandelvorm) gerapporteerd worden in het account onder het tabblad ‘urenregistratie’.

Cliëntbeleving

Net zoals het opleidings- en werkervaringsregister komt er in de toekomst een cliëntbelevingsregister. Het wordt dan mogelijk dat cliënten de behandelingen van therapeuten beoordelen. Afhankelijk van deze evaluaties komt de therapeut in één van de cliëntbelevingslagen te staan.